Campanyes de consum actives:

Cas dentix

Càrtel dels cotxes

Despeses hipotecàries

IRPH

Serveis Generals:

Clàusules Abusives

Demandes judicials

Arbitratges de consum

Reclamacions de menor quantía

Llei de la 2ª. Oportunitat

Fitxers de morositat

Sector bancari:

Execucions hipotecàries

Despeses hipotecàries

Clàusula terra

Comissions bancaries

IRPH

Targetes revolving

Dacions en pagament

Subministres bàsics i telefonía:

Aigua, gas i llum

Telefonia

Transports i assegurances:

Asseguradores

Reclamació de viatges

Vehicles

Altres serveis:

Contractes de lloguer

Comerços

Negociació sobre contractes

Noticies: