Que són les despeses de constitució hipotecàries?

Abans de la Sentencia del Tribunal Suprem núm. 705/2015, els consumidors es trobaven obligats per imposició de les entitats bancàries a abonar les factures corresponents als honoraris de Notaría, Gestoría, Registre de la Propietat, Taxació i l’Impost de transmisions patrimonials i actes jurídics documentals (ITPAJD).

Normalment a totes les hipoteques constava una clàusula que deia que el consumidor havia de fer-se càrrec del pagament d’aquestes despeses, cosa que es incorrecta i que constituia una clàusula abusiva segons les normes de defensa de les persones consumidores.

Recentment, el Tribunal Suprem va modificar la seva doctrina en el sentit que el consumidor es trobava igualment obligat a abonar l’ITPAJD i que els honoraris del notari l’han de abonar el banc i el consumidor per meitats. Tot i això, l’Associació esta lluitant judicialment per a que els tribunals espanyols modifiquin la seva doctrina als efectes de que no s’utilitzi mes el criteri del Tribunal Suprem que no compartim i que creiem contrari a la llei.

Segons la recent Sentència del Tribunal de Justicia de la Unió Europea de finals de gener de 2024, el periode de prescripció per a reclamar les quantitats cobrades en concepte de les clàusules abusives no es pot aplicar a que surti una Sentència «consolidada» com son les del Tribunal Suprem. Per tant i en poques paraules, una vegada es declara abusiva una clàusula judicialment, es quan comença el periode de prescripció.

Patient Medical Files

En que et pot ajudar ACU-ABAE?

 • ACU-ABAE com a organització de persones consumidores, está especialitzada en la reclamació tant extrajudicial com judicial per a reclamar aquestes clàusules abusives.

 • Des de l’Associació, s’estan interposant diverses demandes col·lectives contra entitats bancàries. Si vols mes informació. A baix hi ha mes informació sobre aquestes demandes i les condicions per portar-les.

Documentació necessaria?

Documentació administrativa necessaria:

 • Document d’identitat de totes les persones titulars.

 • Apoderament signat per totes les persones titulars (aquest document t’ho enviarà el nostre equip.)

 • Fulla d’encàrrec signada (aquest document t’ho enviarà el nostre equip.)

Documentació per a reclamar:

 • Escriptura de prèstec hipotecari
 • Factures de la notaría, gestoría, registre de la propietat, impost d’actes juridics documentals i taxació.

Saps que ACU-ABAE Catalunya està presentant demandes col·lectives reclamant les despeses de constitució hipotecàries?

 • INFORMACIÓ: Actualment, l’associació està presentant demandes col·lectives davant els Jutjats perquè els consumidors que s’adhereixin, recuperin les quantitats que els hi han cobrat de més. Les condicions son les següents:

  – La persona ha de ser associada a l’entitat a l’hora de realitzar la tramitació i durant el temps que duri el procediment judicial. Associar-se a l’entitat té un cost de 60,00 euros anuals.

  – L’associació cobra 400,00 euros a l’efecte de contractar als professionals que portaran la demanda col·lectiva als Jutjats. Aquests 400,00 euros es retornaran una vegada es guanyi el procediment amb imposició de les costes processals contra les entitats demandades.

  – Una vegada es guanyi el procediment judicial, l’Associació s’emporta el 15,00% de les quantitats que es guanyin en Sentència.

 • AVANTATGES: La nostra entitat cerca una modificació de la Jurisprudència en defensa de les persones consumidores, per tant, nosaltres reclamem a més l’Impost d’Actes Jurídics Documentals i el 100% de la factura de la notaria, a banda de la resta de conceptes que es poden reclamar (gestoria, Registre de la Propietat, taxació, etc.).

  Això no fa que es pugui perdre el cas, atès que existeix la figura de l’estimació parcial de la demanda, a males només es retornarien les quantitats que la Jurisprudència actualment ja dona (50% notaria, 100% gestoria, Reg. Propietat i taxació).

 • AVANTATGES: ACU-ABAE es una organització de persones consumidores reconeguda per l’Agència Catalana de Consum i per tant pot fer us dels drets que la Llei d’Assistència Jurídica Gratuita disposa per a aquest tipus d’entitats. Cosa que fa que en cas de perdre el cas per qualsevol motiu, les costes del procediment mai seràn imposades a la persona consumidora, sino que l’associació esta exempta del seu pagament.

  Per tant, tens molt poc a perdre i molt a guanyar!!

Noticies sobre aquest tema:

Vols més informació? Contacta amb nosaltres!