Associació ACU-ABAE Catalunya

Anunci de convocatòria d’Assemblea General

Vilafranca del Penedès, a data del certificat digital. En compliment de l’acord de la Junta de Govern de l’Associació de data 30 de gener 2024, es convoca a totes les persones associades al corrent de les seves obligacions amb l’entitat per a la celebració de reunió formal en sessió ordinària de l’Assemblea General de l’Associació ACU-ABAE Catalunya que se celebrarà el dia 30 de març de 2024, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria.

Recordar que les sessions de l’Assemblea es realitzen amb dues convocatòries, la primera que necessita d’un quorum del 10,00% de persones associades per a començar i, pel cas que no es compleixi aquesta condició, en segona convocatòria, en un mínim de mitja hora després sense un quorum predeterminat. 

L’ordre del dia que es seguirà a la reunió es el següent:

 1. Aprovació, si s’escau, d’actes anteriors.
 2. Informe de la presidència.
 3. Aprovació de les comptes anuals i memòria corresponents a l’exercici 2023.
 4. Aprovació de l’execució pressupostària corresponent a l’exercici 2023.
 5. Aprovació de la memoria d’activitats corresponent a l’exercici 2023.
 6. Aprovació del pressupost de la corporació corresponent a l’exercici 2024.
 7. Aprovació de la memoria d’activitats a realitzar corresponent a l’exercici 2024.
 8. Aprovació de la renovació de la Junta de Govern per als propers quatre anys.
 9. Aprovació de la modificació dels estatuts de l’Associació.
 10. Altres temes.
 11. Precs i preguntes.

COMPLEMENT DE LA CONVOCATÒRIA

SESSIÓ DIGITAL: Aquesta sessió es celebrarà per mitjans telematics. Per tant, us enviarem un enllaç per on podreu accedir a la reunió. És necessari que la persona associada disposi de Webcam atès que se l’haurà d’identificar prèviament.

DRET A ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ: Podrà assistir-hi a l’Assemblea General qualsevol persona associada al corrent de pagament de les quotes socials en el moment de la seva celebració. Tots els tipus de persones associades tenen dret a veu i vot excepte les persones adherides a l’entitat.

Les persones que tinguin preguntes a realitzar sobre l’estat de l’associació (que no sigui sobre l’estat del seu expedient de consum), podran realitzar preguntes per escrit en un termini de set dies abans de la celebració de l’assemblea general, enviant-les per correu electrònic a assemblea@acu-abae.cat. L’associació procedirà a respondre aquestes preguntes per escrit en el termini máxim de set dies, també per escrit. Aquestes preguntes s’adjuntaràn a l’acta de la sessió com a precs i preguntes conjuntament amb la resposta realitzada per la Junta de Govern.

DOCUMENTACIÓ: S’informa als presents efectes que la documentació es troba en format presencial a la seu de l’Associació, en els propers dies es pujaran a l’aplicatiu de l’associació on seran accessibles a totes les persones associades als efectes d’accés a la informació que disposen els estatuts i el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.

DELEGACIÓ DE VOT: En cas de no poder asistir, es prega que es procedeixi a delegar vot a favor d’una altre persona associada, signant el formulari que es troba a l’enllaç que s’adjunta al paràgraf següent i enviant-ho per correu electrònic a assemblea@acu-abae.cat amb l’assumpte “delegació de vot”.

Enllaç al model de delegació de vot

https://drive.google.com/file/d/1Zdgk5eWNoUyZQxiR2QYlTvDQcfh6D9sW/view?usp=sharing

AMPLIACIÓ DE L’INFORMACIÓ: La Junta de Govern es reserva el dret d’ampliar informació respecte d’aquesta convocatòria mitjançant circular adreçada a totes les persones associades a l’entitat on es farà constar el motiu de l’ampliació de l’informació i els temes a ampliar.

Sense altre particular, rebeu una cordial salutació.

Atentament,

 


Jaume-Miquel Ruiz i Gual
President
Associació ACU-ABAE Catalunya

Altres anuncis i comunicats

 • 15 de marzo de 2024

  Convocatoria d’Assemblea General Ordinària 2024

  Associació ACU-ABAE Catalunya Anunci de convocatòria d’Assemblea General Vilafranca del Penedès, a data del certificat digital. En compliment de l’acord de la Junta de Govern de l’Associació de data 30 de gener 2024, es convoca a totes les persones [...]