Execucions hipotecaries

Execucions hipotecaries2022-02-20T18:07:06+00:00

Que es una execució hipotecaria?

Real estate investments and mortgage concept. House and stack of coins.

Una execució hipotecaria es un dels tipus de procediments judicials que entitats financeres poden presentar contra les persones (fisiques o jurídiques) que tinguin un préstec hipotecari signat amb la esmentada financera.

En aquests procediments es reclama l’inmoble on es subhasta per fer front al deute executat i pendent de pagament. En aquests ultims anys moltes de les execucions hipotecaries han sigut paralitzades i arxivades degut a l’abusivitat en les clausules dels prèstecs. Un exemple es la controvertida clàusula de venciment anticipat, de la qual les millors sentencies s’han trobat al Tribunal de Justicia de la Unió Europea.

Em poden ficar una execució hipotecaria si no pago la hipoteca?

Aquesta pregunta és molt fàcil de contestar. Si, l’entitat bancaria podria presentar una demanda judicial d’execució hipotecària si no pagues l’hipoteca. Tot i que s’han de basar en el que diu actualment la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (enllaç a la llei) diu que s’ha de complir uns requisits importants per a poder instar l’execució.

Entre altres, l’esmentada llei diu que per executar, el prestatari (l’entitat financera) s’ha de trobar en mora en el pagament d’una part del capital del préstec o dels interessos, i que la quantia de les quotes vençudes no pot ser inferior al 3% de la quantia del capital prestat (si el deute es produís dins de la primera meitat de la duració del préstec). La llei considera que s’ha complert aquesta condició quan les quotes vençudes i no satisfetes arribin als 12 mesos d’impagament o un nombre de quotes que suposi que el deutor ha incomplert la seva obligació per un termini d’almenys equivalent a 12 mesos.

En cas que s’hi hagi produït la mora dins de la segona meitat de la duració del préstec, la quantia de les quotes vençudes no pot ser inferior al 7%, considerant termini suficient l’impagament de 15 quotes mensuals o un nombre superior.

L’última condició és que s’hagi requerit el pagament al prestatari concedint-li un termini d’un mes per a fer efectiu compliment, advertint que, en cas de no ser atesa la reclamació, podrà demanar el reemborsament de la totalitat adeudada del préstec.

CONDICIONS PER A FORMULAR UNA EXECUCIÓ HIPOTECARIA (ART. 24 LCCI)
1ª MEITAT DEL PRÉSTEC 2ª MEITAT DEL PRESTEC
Mora del 3% (equivalent a 12 mesos o més) Mora del 7% (equivalent a 15 mesos o més)
Requeriment de pagament (1 mes per pagar) Requeriment de pagament (1 mes per pagar)

Preguntes freqüents?

Vols mes informació?

Contacta amb nosaltres, a ACU-ABAE comptem amb un bon equip d’especialistes en la matèria que et podràn ajudar.

Pots enviar-nos un correu electronic a info@acu-abae.cat o omplint el següent formulari:

Go to Top